പോൺഹബ് ഉടമ മൈൻഡ്‌ഗീക്ക് കനേഡിയൻ പ്രൈവറ്റ് ഇക്വിറ്റി സ്ഥാപനം ഏറ്റെടുത്തു

പോൺഹബ് ഉടമ മൈൻഡ്‌ഗീക്ക് കനേഡിയൻ പ്രൈവറ്റ് ഇക്വിറ്റി സ്ഥാപനം ഏറ്റെടുത്തു
 Pornhub, Brazzers, Redtube എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി അഡൽറ്റ് വെബ് സൈറ്റുകളുടെ ഉടമയായ MindGeek, കനേഡിയൻ പ്രൈവറ്റ് ഇക്വിറ്റി സ്ഥാപനമായ Ethical Capital Partners (ECP) ഏറ്റെടുത്തു. കഴിഞ്ഞ വർഷം രൂപീകരിച്ച ഇസിപി കരാറിന്റെ നിബന്ധനകൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. മൈൻഡ്‌ഗീക്ക് നിലവിൽ കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ബോധപൂർവം ലാഭം നേടിയെന്ന് ആരോപിക്കുന്ന ഒന്നിലധികം വ്യവഹാരങ്ങൾ നേരിടുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

Share this story