തൊഴിലാളി സമരം പത്താം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നതോടെ പാരീസിലെ നടപ്പാതകളിൽ മാലിന്യം നിറഞ്ഞു

 തൊഴിലാളി സമരം പത്താം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നതോടെ പാരീസിലെ നടപ്പാതകളിൽ മാലിന്യം നിറഞ്ഞു
 ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾ പണിമുടക്കിയതോടെ പാരീസിലെ നടപ്പാതകളിൽ ടൺ കണക്കിന് മാലിന്യം കുന്നുകൂടി. ബുധനാഴ്ച പത്താം ദിവസമായി സമരം തുടരുകയാണ്. പെൻഷൻ പ്രായം രണ്ട് വർഷം കൂട്ടാനുള്ള സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് തൊഴിലാളികൾ സമരം നടത്തുന്നത്. മാലിന്യം ശേഖരിക്കുന്നവർക്കും ഡ്രൈവർമാർക്കും നിലവിൽ 57 വയസ്സിൽ വിരമിക്കാം, എന്നിരുന്നാലും, പരിഷ്കരണ പദ്ധതികൾക്ക് കീഴിൽ അവർക്ക് രണ്ട് വർഷത്തെ ജോലി കൂടി നേരിടേണ്ടിവരും.

Share this story