ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ സിലിക്കൺ വാലി ബാങ്കിൽ നിന്ന് 300 മില്യൺ ഡോളർ പിൻവലിച്ചു: റിപ്പോർട്ട്

 ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ സിലിക്കൺ വാലി ബാങ്കിൽ നിന്ന് 300 മില്യൺ ഡോളർ പിൻവലിച്ചു: റിപ്പോർട്ട്
 പ്രതിസന്ധിയിലായ സിലിക്കൺ വാലി ബാങ്കിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 300 മില്യൺ ഡോളറിന്റെ ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ നടത്താൻ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. ശരാശരി, പ്രാരംഭ ഘട്ട സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് 2-3 മില്യൺ ഡോളർ വരെ ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതേസമയം വലിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് ഏകദേശം 20-25 മില്യൺ ഡോളർ എസ്വിബി അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, റിപ്പോർട്ടുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Share this story