Times Kerala

ഷവോമിഇന്ത്യ  അവതരിപ്പിക്കുന്നു - റെഡ്മി A2+, റെഡ്മി A2+

 
ഷവോമിഇന്ത്യ  അവതരിപ്പിക്കുന്നു - റെഡ്മി A2+, റെഡ്മി A2+
 : രാജ്യത്തെമുൻനിരസ്മാർട്ട്ഫോൺ ബ്രാൻഡായഷവോമിഇന്ത്യ, തങ്ങളുടെജനപ്രിയറെഡ്മി എ-സീരീസ്പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ രണ്ട്പുതിയസ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതായിപ്രഖ്യാപിച്ചു - റെഡ്മി എ2, റെഡ്മി എ2+.മെയ്ഡ്-ഇൻ-ഇന്ത്യ, സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ സത്യസന്ധമായവിലനിർണ്ണയത്തിൽ മികച്ച ഇൻ-ക്ലാസ്ഫീച്ചറുകളുടെപിന്തുണയോടെതടസ്സങ്ങളില്ലാത്തഉപഭോക്തൃഅനുഭവംനൽകുന്ന, അവയെഉപയോക്താക്കൾക്ക്അനുയോജ്യമായതിരഞ്ഞെടുപ്പാക്കിമാറ്റുന്നു.
ശക്തമായപ്രൊസസർ, വലിയഡിസ്പ്ലേ, 5,000mAh ബാറ്ററിഎന്നിവയാൽ സമ്പന്നമായറെഡ്മി A2 സീരീസ്, വ്യക്തമായവില-പ്രകടനഅനുപാതംജനങ്ങളിലേക്ക്എത്തിക്കുന്നു, അതുവഴിഅർത്ഥവത്തായനവീകരണങ്ങൾ തേടുന്നഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്താക്കളെപൂര്ണ്ണമായുംആവേശഭരിതരാക്കുന്നു. 2.2Ghz വരെക്ലോക്ക്സ്പീഡുള്ളഒക്ടാകോർ ഹീലിയോ G36 പ്രൊസസറും 6.52 ഇഞ്ച് HD+ വലിയഡിസ്പ്ലേയുമായി,ആന്ഡ്രോയിഡ് 13 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളറെഡ്മി A2 സീരീസ്തടസ്സമില്ലാത്തബ്രൗസിംഗുംമൾട്ടിമീഡിയഉപഭോഗവുംമാത്രമല്ല, ഉപയോക്താക്കൾക്ക്ശുദ്ധമായസോഫ്റ്റ്വെയർ അനുഭവവുംനൽകുന്നു.ഒരുസംരക്ഷിതഅനുഭവംഉറപ്പാക്കാൻ, സ്മാർട്ട്ഫോൺ സുരക്ഷിതമായിഅൺലോക്ക്ചെയ്യുന്നതിനുള്ളഅധികസുരക്ഷയ്ക്കായിഒരുസൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ്ഫിംഗർപ്രിന്റ്സെൻസറുമായിറെഡ്മി A2+ വരുന്നു.
“ഒരുബ്രാൻഡ്എന്നനിലയിൽ, രാജ്യത്തെയുവാക്കളെശാക്തീകരിക്കുകഎന്നശക്തമായലക്ഷ്യത്തോടെഎല്ലാവർക്കുംവേണ്ടിയുള്ളനവീകരണത്തിന്റെകാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക്ഞങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴുംപ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെഉപഭോക്താക്കൾ അത്യാധുനികസാങ്കേതികവിദ്യകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിലേക്ക്നീങ്ങുമ്പോൾ അവർക്ക്സുഗമമായപരിവർത്തനത്തിന്ഇന്ധനംനൽകുന്നതിനുള്ളഷവോമിയുടെനിരവധിശ്രമങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്ഇന്നത്തെലോഞ്ച്. ഏറ്റവുംപുതിയറെഡ്മി എ2 സീരീസുംഅർത്ഥവത്തായഫീച്ചറുകളാൽ നിറഞ്ഞതാണ്, പുതിയസാങ്കേതികവിദ്യയിലേക്ക്അപ്ഗ്രേഡ്ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നമൂല്യബോധമുള്ളഉപഭോക്താക്കൾക്ക്ഞങ്ങളുടെഏറ്റവുംപുതിയഓഫറുകളിൽ സത്യസന്ധമായവിലയ്ക്ക്മികച്ചപരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാകുമെന്നതില് ഞങ്ങൾ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസികളാണ്. റെഡ്മി എ1 സീരീസിന്റെവിജയവുംറെഡ്മിയുടെഗുണമേന്മയുടെപിന്തുണയുംകണക്കിലെടുത്ത്, റെഡ്മി എ2 സീരീസുംതുല്യമായവിജയകരമായഇന്നിംഗ്സ്നേടുമെന്നതില് ഞങ്ങൾക്ക്ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്. ഒരുപുരോഗമനഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യഎന്നഞങ്ങളുടെദൃഢനിശ്ചയംകൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ളഞങ്ങളുടെഭാഗത്തുനിന്നുള്ളമറ്റൊരുവാഗ്ദാനമാണ് ഈ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ.” ലോഞ്ചിനെക്കുറിച്ച്അഭിപ്രായപ്പെട്ടുകൊണ്ട്ഷവോമിഇന്ത്യയുടെചീഫ്മാർക്കറ്റിംഗ്ഓഫീസർ അനുജ്ശർമ്മപറഞ്ഞു.
ഷവോമിസ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴുംഉയർന്നനിലവാരംപുലർത്തുന്നതിനുംഓരോഡിവൈസിന്റെയുംവിശ്വാസ്യതഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുമായിനിലകൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. റെഡ്മി A2 സീരീസിലൂടെഉപഭോക്താക്കൾക്ക്മികച്ചഫീച്ചറുകളുള്ളഒരുമികച്ചഡിവൈസ്മാത്രമല്ല,  ഇന്ഡസ്ട്രിയിലുടനീളമുള്ളഉയർന്നവാറന്റികാലയളവുകളിൽ ഒന്നായ 2 വര്ഷത്തെ'റെഡ്മികാഡബിൾ ഭരോസ'വാഗ്ദാനവുംഇരട്ടിവേഗതയുടെപിന്തുണയോടെലഭിക്കുന്നു.
മാത്രമല്ല, ദീർഘമായസ്മാർട്ട്ഫോൺ ജീവിതത്തിനുംസേവനയോഗ്യമായഗുണനിലവാരത്തിന്റെഉയർന്നനിലവാരംപ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനും, ഈ ഉപകരണങ്ങൾ 1500+ സേവനകേന്ദ്രങ്ങളിൽ 100% പിൻ കോഡുകളിലായിഇന്ത്യയിലുടനീളംകവര് ചെയ്യുന്നു .മുതിർന്നപൗരന്മാർക്ക് 1800 103 6286 എന്നനമ്പറിൽ ഒരുഅഭ്യർത്ഥനഉന്നയിച്ചോ 8861826286 എന്നനമ്പറിൽ വാട്ട്സ്ആപ്പ്സന്ദേശംഅയച്ചോ'അറ്റ്-ഹോംസേവനം'പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.
റെഡ്മി എ2 സീരീസ് - ‘ദേശ്കാസ്മാർട്ട്ഫോൺ ഫോര് ദേശ്കായുവാ’
ജ്വലിക്കുന്നവേഗതയുംസുഗമമായപ്രകടനവും
ഏറ്റവുംപുതിയ Octa-core Helio G36 പ്രോസസറിനാല് ശാക്തീകരിച്ച, റെഡ്മി A2, A2+ എന്നിവപവർ-പാക്ക്ഡ്പ്രകടനംനൽകുന്നു. സുഗമവുംകാലതാമസമില്ലാത്തതുമായപ്രകടനംനൽകുന്നസ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക്സുഗമമായഗെയിമിംഗുംമൾട്ടിമീഡിയഅനുഭവവുംഉറപ്പാക്കുന്നു. ഒക്ടാകോർ ഹീലിയോ G36 പ്രൊസസറും 7 ജിബിവരെറാമും 3 ജിബിവെർച്വൽ റാംഓപ്ഷനുംതടസ്സമില്ലാത്തമള്ട്ടിടാസ്കിംഗ്പ്രദാനംചെയ്യുന്നു.
ആഴത്തിലുള്ളകാഴ്ചാനുഭവത്തിനായിവലിയഡിസ്പ്ലേ
സെഗ്മെന്റിലെഏറ്റവുംവലിയഡിസ്പ്ലേകളിലൊന്നായ - ഒരുക്ലാസിക് 16.56 (6.52") ഹൈഡെഫനിഷൻ പ്ലസ്ഡിസ്പ്ലേയുള്ളറെഡ്മി എ2 സീരീസ്തിളക്കമുള്ളനിറങ്ങളിലൂടെയുംകൂടുതൽ ഷാര്പ്പായവിശദാംശങ്ങളിലൂടെയുംമികച്ചകാഴ്ചാനുഭവംനൽകുന്നു. പുതിയലൈനപ്പിൽ 120Hz ടച്ച്സാംപ്ലിംഗ്നിരക്ക്ഉണ്ട്, അതായത്ഉയർന്നപ്രതികരണനിരക്ക്സ്ക്രീനെസൂപ്പർ റെസ്പോൺസിവ്ആക്കുന്നു. 3.5 എംഎംഹെഡ്ഫോൺ ജാക്കുംയാത്രക്കിടയിൽ വിനോദത്തിനായി ഇൻ-ബിൽറ്റ്എഫ്എംറേഡിയോആപ്പും ഈ സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിൽ ഉണ്ട്.
പരിധിയില്ലാത്തവിനോദത്തിനായിവലിയബാറ്ററി
10W ഇൻ-ബോക്സ്ചാർജറിനൊപ്പം 5000mAh ന്റെവലിയബാറ്ററിയുംനൽകുന്ന ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ എപ്പോഴുംയാത്രയിലിരിക്കുന്നവർക്ക്അനുയോജ്യമാണ്. അവരുടെപ്രിയപ്പെട്ടകണ്ടന്റുകള് അമിതമായികാണുകയോഅവരുടെബ്രൗസിംഗ്ചെയ്യുകയോപ്രിയപ്പെട്ടവരെവീഡിയോകാള്ചെയ്യുകയോആവാം,, ഈ ഭീമൻ ബാറ്ററിഉപഭോക്താക്കൾക്ക്ദീർഘകാലഉപയോഗംഉറപ്പാക്കുന്നു. അതിഗംഭീരസാഹസികവിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കുംമൊബൈൽ ഫോൺ ചാർജിംഗ്സ്പോട്ടുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്കും, പുതിയസ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ അസാധാരണമായപവർ ബാക്ക്-അപ്പ്നൽകുന്നു. ഒറ്റത്തവണഫുൾ ചാർജ്ചെയ്താൽ, കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങളില്ലെങ്കില്, ഈ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്ക്ഒരുമാസത്തിലധികം (32 ദിവസം) സ്റ്റാൻഡ്ബൈയിൽ ആയിരിക്കാനാവും. മ്യൂസിക്പ്ലേബാക്കുംവീഡിയോപ്ലേബാക്കുംപോലെയുള്ളമിതമായഉപയോഗത്തില്, അവ 150 മണിക്കൂർ വരെനീണ്ടുനിൽക്കും (വീഡിയോപ്ലേബാക്കിന് 32 മണിക്കൂർ).
ക്രിസ്റ്റല് ക്ലിയര് വ്യക്തതയില് ഓർമ്മകൾ പകർത്തുക
റെഡ്മി എ2 സീരീസ്ഇന്റലിജന്റ്ഇമേജ്പ്രോസസ്സിംഗ്അൽഗോരിതംസഹിതംവരുന്ന 8 എംപിഡ്യുവൽ ക്യാമറസംവിധാനത്താല് സമ്പന്നമാണ്.,  ഇത്ഉപയോക്താക്കൾക്ക്ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ വീഡിയോകോളിംഗ്അനുഭവംവാഗ്ദാനംചെയ്യുന്നു. ഡോക്യുമെന്റ്സ്കാനിംഗ്, ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റുകൾ നടത്തൽ തുടങ്ങിയപ്രധാനപ്പെട്ടജോലികളിൽ ക്യാമറകൂടുതൽ വ്യക്തതനൽകുന്നു.
Redmi A2 ഉം Redmi A2+ ഉംഫോട്ടോഗ്രാഫിപ്രേമികളെമനോഹരമായിഷോട്ടുകൾ പകർത്താൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു, അതേസമയംവീഡിയോഗ്രാഫർമാർക്ക്പോർട്രെയിറ്റ്മോഡ്, ടൈം-ലാപ്സ്, ഹ്രസ്വവീഡിയോകൾ എന്നിവപോലുള്ളസവിശേഷതകൾ ഉപയോഗിച്ച്ഫലപ്രദമായവീഡിയോകൾ ഷൂട്ട്ചെയ്യാൻ കഴിയും - അവയെവളർന്നുവരുന്നക്രിയേറ്റര്മാര്ക്ക്അനുയോജ്യമായസ്റ്റാർട്ടർ ഉപകരണങ്ങളാക്കിമാറ്റുന്നു.
മഹത്തായആഡംബരഡിസൈൻ
റെഡ്മി എ2 സീരീസ്സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ ലെതർ ടെക്സ്ചർഡ്ബാക്കുമായിഎൻട്രിലെവൽ സെഗ്മെന്റിൽഡിസൈൻ സ്റ്റാറ്റസ്കോയെതടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. സുഖപ്രദമായഗ്രിപ്പിനായിഎർഗണോമിക്ആയിരൂപകൽപ്പനചെയ്തിരിക്കുന്നസ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്ക്സ്ക്രാച്ച്-റെസിസ്റ്റന്റ്ഡിസ്പ്ലേയുംസ്പ്ലാഷ്റെസിസ്റ്റന്റ്ബോഡിയുംഉള്ളവളരെവിശ്വസനീയവുംമോടിയുള്ളയൂണിബോഡികര്വ്ഡ്ബാക്ക്പാനൽ ഉണ്ട്. ഈടുനില്പ്ഉറപ്പാക്കാൻ, ഉയർന്നനിലവാരമുള്ളകോറഷൻ പ്രൂഫ്പോർട്ടുകളുംറബ്ബറൈസ്ഡ്സീലുകളുമായാണ് ഈസ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ വരുന്നത്, ഒപ്പംമൈക്രോഎസ്ഡികാർഡിനായിപ്രത്യേകഇടവുംഉണ്ട്. രണ്ട്സ്മാർട്ട്ഫോണുകളുംസീഗ്രീൻ, കാമിംഗ്അക്വാബ്ലൂ, ക്ലാസിക്ബ്ലാക്ക്എന്നീമൂന്ന്ഷേഡുകളിൽ ലഭ്യമാണ്.
കൂടാതെ, റെഡ്മി A2+ സ്മാർട്ട്ഫോണിൽ ഒരുസൂപ്പർ റെസ്പോൺസീവ്ഫിംഗർപ്രിന്റ്സെൻസർ ഉണ്ട്, അത്വേഗത്തിലുംസുരക്ഷിതമായുംഅൺലോക്ക്ഉറപ്പാക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ, നിങ്ങളുടെഎല്ലാസ്വകാര്യഓർമ്മകളുംഒരുആശങ്കയുംകൂടാതെസ്മാർട്ട്ഫോണിൽ സംഭരിക്കൂ.
വിലയുംലഭ്യതയും
Redmi A2+ 4GB + 64GB-യിൽ 8,499രൂപയ്ക്ക്ലഭിക്കും. Redmi A2 മൂന്ന്വേരിയന്റുകളിൽ 5,999 രൂപപ്രാരംഭവിലയിൽ ലഭ്യമാകും: 2GB + 32GB INR 5,999, 2GB + 64GB INR 6,499, 4GB + 64GB INR 7,499. ഐസിഐസിഐബാങ്ക്കാർഡ്ഉടമകൾക്ക് ഈ ഡിവൈസുകൾ വാങ്ങുമ്പോൾ 500 രൂപവരെഅധികതൽക്ഷണകിഴിവുംലഭിക്കും.
 2023 മെയ് 23-ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12:00 മണിമുതൽ Amazon.in, Mi.com, Mi Home എന്നിവയിലുംഎല്ലാറീട്ടെയിൽ പങ്കാളികളിലും ഈ ഡിവൈസുകള് വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തും.
നിങ്ങൾക്ക്ഇവിടെഉൽപ്പന്നറെൻഡറുകൾ ആക്സസ്ചെയ്യാൻ കഴിയും.

Related Topics

Share this story