Times Kerala

പോക്കോ സി51 -നായി എയർടെല്ലുമായി പങ്കാളിത്തം പ്രഖ്യാപിച്ച് പോക്കോ ഇന്ത്യ

 
പോക്കോ സി51 -നായി എയർടെല്ലുമായി പങ്കാളിത്തം പ്രഖ്യാപിച്ച് പോക്കോ ഇന്ത്യ
 

ഇന്ത്യയിലെമുൻനിരകണ്‍സ്യൂമര്‍ ടെക്നോളജിബ്രാൻഡുകളിലൊന്നായ POCO ഇന്ത്യഇന്ന്, ഇന്ത്യയിലെഏറ്റവുംതാങ്ങാനാവുന്ന 4G സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനായിഭാരതിഎയർടെല്ലുമായുള്ളപങ്കാളിത്തംപ്രഖ്യാപിച്ചു. POCO C51 എയർടെൽ പ്രീപെയ്ഡ്കണക്ഷനുമായിലോക്ക്ചെയ്യപ്പെടും, കൂടാതെഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ 5,999 രൂപയ്ക്ക്ലഭ്യമാകും*. ജൂലൈ 18 മുതൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക്ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിൽ വാങ്ങിക്കാം.

പ്രത്യേകവിലയ്‌ക്കൊപ്പം, ഈഡിവൈസ്വാങ്ങുന്നഎല്ലാഎയർടെൽപ്രീപെയ്ഡ്ഉപഭോക്താക്കൾക്കുംഎയർടെല്ലിൽനിന്ന്ഒറ്റത്തവണ 50 ജിബിമൊബൈൽഡാറ്റലഭിക്കും. ഈഓഫർലഭിക്കാൻആഗ്രഹിക്കുന്നഎയർടെൽഇതരഉപഭോക്താക്കൾക്ക്ഈആനുകൂല്യംലഭിക്കുന്നതിന്തൽക്ഷണആക്ടിവേഷനോടെഎയർടെല്ലിന്റെഡോർസ്റ്റെപ്പ്സിംഡെലിവറിതിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.

"രാജ്യത്തുടനീളം POCO C51 ന്റെമെച്ചപ്പെട്ടപ്രവേശനക്ഷമതയുംതാങ്ങാനാവുന്നവിലയുംകൊണ്ടുവരുന്ന POCO-യുംഎയർടെല്ലുംതമ്മിലുള്ളഒരുസഖ്യംപ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിൽഞങ്ങൾക്ക്അതിയായസന്തോഷമുണ്ട്. Airtel-ന്റെവിപുലമായനെറ്റ്‌വർക്ക്പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെഞങ്ങൾ POCO-യുടെഅത്യാധുനികസാങ്കേതികവിദ്യയുടെപ്രയോജനങ്ങൾവിശാലമായപ്രേക്ഷകർക്ക്വാഗ്ദാനംചെയ്യുകയും POCO C51-നെസ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺവാങ്ങുന്നവർക്കായികൂടുതൽശക്തമായമൂല്യനിർണ്ണയംനടത്തുകയുംചെയ്യുന്നു."പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ച്സംസാരിക്കവെPOCOഇന്ത്യയുടെകൺട്രിഹെഡ്, ഹിമാൻഷുടണ്ഡൻപറഞ്ഞു.

ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലെഎല്ലാഎയർടെൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും POCO C51 കൂടുതൽ ആക്‌സസ്ചെയ്യാനുള്ള ഈ അതുല്യപങ്കാളിത്തത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആവേശഭരിതരാണ്.ഇത്ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉപഭോക്താക്കളെസ്മാർട്ട്ഫോണിലേക്ക്അപ്ഗ്രേഡ്ചെയ്യാനുംഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവത്തിന്റെഭാഗമാകാനുംസഹായിക്കും.ഭാരതിഎയർടെൽകൺസ്യൂമർബിസിനസ്ഡയറക്ടർ, ശാശ്വത്ശർമ്മപറഞ്ഞു.

 “തുടക്കംമുതൽ, മികച്ചപ്രകടനമുള്ളസ്മാർട്ട്‌ഫോണുകൾഎല്ലാവർക്കുംതാങ്ങാനാവുന്നതാക്കിമാറ്റുന്നതിൽശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ളനിരവധിഉപഭോക്താക്കൾക്കിടയിൽ POCO ഒരുജനപ്രിയചോയിസാണ്, പ്രത്യേകിച്ച്യുവാക്കളില്‍. പുതിയ POCO C51 ലോഞ്ച്ഒരുമികച്ചസ്മാർട്ട്‌ഫോൺഅനുഭവംകൂടുതൽതാങ്ങാനാവുന്നതാക്കും, ഒപ്പംഎയർടെല്ലിന്റെമൂല്യവർദ്ധിതഓഫറുംസംയോജിപ്പിക്കും, ഇത്വാങ്ങൽതടസ്സരഹിതമാക്കും.സഖ്യത്തെകുറിച്ച്സംസാരിക്കവേ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്മൊബൈൽസ്സീനിയർഡയറക്ടർ,കുനാൽഗുപ്തപറഞ്ഞു.

മീഡിയടെക്ഹീലിയോ G36 SoC പ്രൊസസറും 5,000mAh ദീർഘകാലബാറ്ററിലൈഫുംഉള്ള POCO C51 സ്മാർട്ട്‌ഫോൺഉയർന്നനിലവാരമുള്ളമൊബൈൽഅനുഭവംആഗ്രഹിക്കുന്നഉപയോക്താക്കൾക്ക്അനുയോജ്യമായതിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. 7GB ടർബോറാം (4GB LPDDR4X + 3GB ടർബോറാം), POCO C51 ഉപഭോക്താക്കൾക്ക്ഒരുദ്രാവകഅനുഭവവുംവിവിധആപ്പുകൾക്കിടയിൽകൂടുതൽവേഗത്തിൽപ്രവർത്തിക്കാനുംമാറാനുമുള്ളകഴിവ്നൽകുന്നു. ഈപവർ-പാക്ക്ഡ്ഉപകരണത്തിന് 6.52 ഇഞ്ച്വലിയഡിസ്‌പ്ലേയുംപ്രീമിയംരൂപത്തിലുള്ളലെതർപോലുള്ളഡിസൈനുംഉണ്ട്.

ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ളഉപഭോക്താക്കൾക്ക്ഉയർന്നനിലവാരമുള്ളതുംതാങ്ങാനാവുന്നതുമായസ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകളുടെവ്യാപനംവിപുലീകരിക്കുന്നതിലെസുപ്രധാനചുവടുവെപ്പാണ് POCO-യുംഎയർടെല്ലുംതമ്മിലുള്ളഈപങ്കാളിത്തം. അസാധാരണമായഫീച്ചറുകൾ, ആകർഷകമായവിലനിർണ്ണയം, എയർടെല്ലിന്റെസേവനങ്ങളുടെഅധികനേട്ടങ്ങൾഎന്നിവഉപയോഗിച്ച്വിപണിയിൽശക്തമായസ്വാധീനംചെലുത്താൻPOCO C51 സ്മാർട്ട്‌ഫോൺതയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞു.

*4+64 GB വേരിയന്റ്എയർടെൽഎക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ്ഡിവൈസ് 5,999 രൂപയ്ക്ക്ലഭ്യമാണ്

Related Topics

Share this story