Times Kerala

 ഓപ്പോഇന്ത്യയിൽ Find N2 Flip പുറത്തിറക്കി 

 
 ഓപ്പോഇന്ത്യയിൽFind N2 Flip പുറത്തിറക്കി 
 

പ്രമുഖആഗോളസ്മാർട്ട്ഡിവൈസ്ബ്രാൻഡായഓപ്പോ തങ്ങളുടെമുൻനിരFind N2 Flip ഇന്ത്യയിൽ89,999 രൂപയ്ക്ക്ലഭ്യമായതായിപ്രഖ്യാപിച്ചു. ഓപ്പോസ്റ്റോറുകൾ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, പ്രമുഖറീട്ടെയിൽഔട്ട്ലെറ്റുകൾഎന്നിവിടങ്ങളിൽമാർച്ച്17-ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12മണിമുതൽ ഫോൺലഭ്യമാകും. ക്യാഷ്ബാക്കുകളും ഇൻസെന്റീവുകളും ഉപയോഗിച്ച് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 79,999 രൂപവരെയുള്ള കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഇത് നേടാനാവും.
"സോദ്ദേശ്യപരമായമുന്നേറ്റങ്ങൾഅവതരിപ്പിക്കുന്നഓപ്പോയുടെപാരമ്പര്യംമുന്നോട്ട്കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽഞങ്ങൾഅഭിമാനിക്കുന്നു, ഞങ്ങളുടെഏറ്റവുംനൂതനമായFind N2 Flipഅവതരിപ്പിക്കുന്നതായിപ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിൽഞങ്ങൾക്ക് ആവേശമുണ്ട്. ഈതിളക്കമാർന്നഫോണിന്റെ ഒരുവലിയലംബമായകവർസ്‌ക്രീൻ, അദൃശ്യമായക്രീസ്, കരുത്തുറ്റക്യാമറകൾ, ഒപ്പം ഈ വിഭാഗത്തിലെമികച്ചബാറ്ററിആയുസ്സ് എന്നിവയോടെസ്റ്റൈൽ, പ്രവർത്തനക്ഷമത, ഈട്എന്നിവവിലമതിക്കുന്നഏതൊരാൾക്കുംഒരു മികച്ചതിരഞ്ഞെടുപ്പായി ഈ ഫോൺമാറുന്നു. ഈഫ്ലിപ്പ്സ്മാർട്ട്ഫോൺഇന്ത്യയിൽമാത്രമല്ല, ലോകമെമ്പാടുമുള്ളഫോൾഡബിൾസ്മാർട്ട്‌ഫോൺവിഭാഗത്തിൽവിപ്ലവംസൃഷ്ടിക്കുമെന്ന്ഞങ്ങൾക്ക്ഉറപ്പുണ്ട്.”ഉപകരണത്തെക്കുറിച്ച്ദമ്യന്ത്സിംഗ്ഖനോറിയ, ചീഫ്മാർക്കറ്റിംഗ്ഓഫീസർ, ഓപ്പോഇന്ത്യപറഞ്ഞു.
 
ഓപ്പോയുടെആദ്യത്തെഫ്ലിപ്പ്ഫോൺഅതിന്റെതികച്ചും പുതിയഫ്ലെക്‌സിയോൺഹിഞ്ച്ഡിസൈൻഉപയോഗിച്ച്ഈ വിഭാഗത്തിന്ഒരുമാനദണ്ഡംസൃഷ്ടിക്കുന്നു, അത് ഗണ്യമായ കനം കുറവോടെ വാട്ടർഡ്രോപ്പ്ഫോൾഡ്സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു.ഇത്മറ്റേതൊരുഫോൾഡബിൾസ്മാർട്ട്‌ഫോണിനേക്കാളുംപ്രധാനഡിസ്‌പ്ലേയിൽഇടുങ്ങിയക്രീസിന്കാരണമാകുന്നു. വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്തഫ്ലാറ്റ്സ്‌ക്രീൻഅനുഭവത്തിനായിമിക്കവാറുംലൈറ്റിംഗ്അവസ്ഥകളിലുംഈക്രീസ്അദൃശ്യമാണ്.
ഈ വിഭാഗത്തിലെ മികച്ചഹിഞ്ച് ഈടുനിൽപ്പിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നില്ല; ഓപ്പോ Find N2 Flip, 4,00,000മടക്കലുകളും നിവർത്തലുകളും താങ്ങുന്നതിനായി മൂന്നാംകക്ഷിയായTÜV Rheinland സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു–ഇത് പത്ത്വർഷത്തിലേറെഎല്ലാദിവസവും100 തവണഫോൺതുറക്കുന്നതിനുംഅടയ്ക്കുന്നതിനുംതുല്യമാണ്.
95 ശതമാനംഈർപ്പത്തിൽ 20 ഡിഗ്രിസെൽഷ്യസ്മുതൽ 50 ഡിഗ്രിസെൽഷ്യസ്വരെയുള്ളതീവ്രമായസാഹചര്യങ്ങളിൽ 1,00,000-ലധികംമടക്കലുകളിലും തുറക്കലുകളിലും സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺപരീക്ഷിച്ചു.
മറ്റ്സവിശേഷതകളിൽചെലുത്തുന്നസ്വാധീനംകാരണംഓപ്പോ അതിന്റെഹിഞ്ചിന്ഊന്നൽനൽകുന്നു. മികവോടെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഹിഞ്ച്17:9ലംബമായലേഔട്ടോടെഫോണിന്റെമുകൾപകുതിയുടെ48.5%വരുന്നവലിയ3.26ഇഞ്ച്കവർസ്‌ക്രീനിന് അനുയോജ്യമാകാൻഓപ്പോയെഅനുവദിക്കുന്നു.
പുതിയഉപയോക്തൃഅനുഭവങ്ങളിൽഇടപഴകുന്നതിന്ഈഡിസ്പ്ലേഅനുവദിക്കുന്നു: ഫോട്ടോകളുടെയുംവീഡിയോകളുടെയുംപ്രിവ്യൂ, ടൈമറുകൾപോലുള്ളടൂളുകളിലേക്കുള്ളവേഗത്തിലുള്ളആക്സസ്, സിസ്റ്റംക്രമീകരണങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ. കൂടാതെ, ഉപയോക്താക്കൾക്ക്എല്ലായ്‌പ്പോഴും ഓണായിരിക്കുന്നഅറിയിപ്പുകൾക്കുംസന്ദേശങ്ങൾക്കുള്ളപെട്ടെന്നുള്ളമറുപടികൾക്കുംഇന്ററാക്ടീവ്ഡിജിറ്റൽപെറ്റുകൾക്കുമായികവർഡിസ്‌പ്ലേഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കാനാകും.
ഓപ്പോFind N2 Flip പോളിഷ് ചെയ്തഅലുമിനിയംവശങ്ങളുംഒരുമാറ്റ്ഗ്ലാസ് പിൻഭാഗവുമുള്ളതാണ്, അത് സുഖകരമായിപിടിക്കാനുംഉപയോഗിക്കാനുമായിഅരികുകൾക്ക്ചുറ്റുംമൃദുവായിവളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതിന് വെറും 191 ഗ്രാംഭാരമേയുളളൂ, ഫ്ലിപ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ7.45 മില്ലിമീറ്റർ കനമേയുള്ളൂ.
ഇതിന് പുറമേ, സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണിന്റെവലിയ6.8ഇഞ്ച്E6 AMOLED ഡിസ്‌പ്ലേ, മൾട്ടിമീഡിയയുംഗെയിമുകളുംആസ്വദിക്കാനായി മികച്ച രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിന്റെസിനിമാറ്റിക്21:9വീക്ഷണാനുപാതവും1600നിറ്റ്സ്തെളിച്ചവുംആകർഷകമായസിനിമകാണൽഉറപ്പാക്കുന്നു, അതേസമയം തന്നെഅതിന്റെ120Hz റിഫ്രഷ്നിരക്ക്സുഗമമായഉപയോക്തൃഅനുഭവംനൽകുന്നു.
 
കുറഞ്ഞ വെളിച്ചത്തിലുള്ള 4K വീഡിയോഗ്രാഫിക്കായിഓപ്പോയുടെസ്വന്തം മാരിസിലിക്കോൺ X NPU-മായിഉയർന്ന റെസലൂഷനുള്ള ക്യാമറസെൻസറുകൾസംയോജിപ്പിക്കുന്നഒരുമുൻനിരക്യാമറസിസ്റ്റംഈഫോണിനുണ്ട്. അതിന്റെഇമേജിംഗ്ക്രെഡൻഷ്യലുകൾകൂടുതൽവർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്, ക്യാമറസിസ്റ്റത്തിലേക്ക്ഹാസൽബ്ലാഡ്നാച്ചുറൽകളർസൊല്യൂഷൻ (HNCS) സമന്വയിപ്പിക്കുന്നതിനായിഓപ്പോഹാസൽബ്ലാഡുമായിചേർന്ന്പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ഥിരവുംകൃത്യതയുള്ളതുമായഫലങ്ങൾനൽകുന്നതിന്നിറത്തിന്റെ കൃത്യത, ടോൺ, കോൺട്രാസ്റ്റ്എന്നിവഒപ്റ്റിമൈസ്ചെയ്യുന്നതിന്നിങ്ങൾഷട്ടർബട്ടൺഅമർത്തുന്നനിമിഷം തന്നെസവിശേഷമായകളർ-പ്രോസസ്സിംഗ്സിസ്റ്റംപ്രവർത്തനക്ഷമമാകും. പ്രൊഫഷണൽഹാസൽബ്ലാഡ്അംബാസഡർമാർരൂപകൽപ്പനചെയ്തഎമറാൾഡ്, റേഡിയൻസ്, സെറിനിറ്റിഎന്നിങ്ങനെമൂന്ന്അധികഫിൽട്ടറുകൾഉപയോഗിച്ച്ഉപയോക്താക്കൾക്ക്ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾകൂടുതൽപരിഷ്കരിക്കാനാകും.
ഓപ്പോ Find N2 Flip-ലുള്ള50എംപിസോണി IMX890പ്രൈമറിസെൻസർഓൾ-പിക്‌സൽഓംനിഡയറക്ഷണൽഇന്റലിജന്റ്ഫോക്കസിംഗ് സഹിതംവരുന്നു.അതുവഴിപശ്ചാത്തലങ്ങൾമൃദുവായികാണപ്പെടുമ്പോൾ,സമീപത്തുള്ളവസ്തുക്കൾ തീവ്രതയോടെകാണപ്പെടും; ഫോട്ടോകൾടെക്സ്ചേർഡുംഡൈനാമിക്കും കൂടാതെവിശദമാംശങ്ങളോടെയുംകാണപ്പെടും.
ഫോട്ടോകൾക്കുംവീഡിയോകൾക്കുംഅനുയോജ്യമായ8എംപിഅൾട്രാ-വൈഡ്സോണിIMX355റിയർസ്‌നാപ്പറുള്ളഹാൻഡ്‌സെറ്റിൽഒരുവിപുലമായകാഴ്ചാ മണ്ഡലം ഉണ്ട്. സെൽഫികൾക്കായി, ഇതിൽ32എംപിസോണിIMX709ഫ്രണ്ട്ഷൂട്ടർഉണ്ട്.
ഇതിന് പുറമെ, പുതിയഫ്ലെക്‌സിയൻഹിഞ്ച്പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയഫ്ലെക്‌സ്‌ഫോംഫീച്ചർ, വാട്ട്‌സ്ആപ്പിൽമികച്ചവീഡിയോകോളിംഗ്അനുഭവംസാധ്യമാക്കുന്നട്രൈപോഡ്-സ്റ്റെഡിഹാൻഡ്‌സ്ഫ്രീക്യാമറയാക്കിഫോണിനെമാറ്റുന്നു. IMX709-ന്റെRGBW പിക്‌സൽഅറേമികച്ചനോയ്സ് സപ്രഷൻ നൽകുന്നു; ഇതിന്റെഓട്ടോഫോക്കസ്മികച്ചവിശദാംശങ്ങൾഉറപ്പാക്കുന്നു, അതേസമയംവിശാലമായഫീൽഡ്-വ്യൂഫ്രെയിമിലെഎല്ലാവരെയുംഒരുഗ്രൂപ്പ്സെൽഫിയിലേക്ക്ഉൾക്കൊളളിക്കുന്നു.
 
5G പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയമീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 9000+ പ്രോസസ്സറാണ് ഹാൻഡ്സെറ്റിന് ജീവൻ പകരുന്നത് - ഒരുഫ്ലിപ്പ്സ്മാർട്ട്‌ഫോണിലെഏറ്റവുംശക്തമായചിപ്‌സെറ്റാണിത് - 44W SUPERVOOCTMഫ്ലാഷ്ചാർജിംഗ്23മിനിറ്റിനുള്ളിൽഉപകരണത്തിന്50%ചാർജ് നൽകുന്നു. കൂടാതെ, ദിവസംമുഴുവനുംഉപയോഗിക്കുന്നതിന്ഓപ്പോയിൽഒരുഉയർന്നശേഷിയുള്ള4300mAh ബാറ്ററിയുണ്ട്.ഒരുഫ്ലിപ്പ്സ്മാർട്ട്‌ഫോണിലെഏറ്റവുംവലുതാണിത്.ഇതിന്റെ മികവോടെ രൂപകൽപ്പനചെയ്‌തതുംഎന്നാൽഈടുനിൽക്കുന്നതുമായ ഫ്ലെക്‌ഷൻഹിഞ്ചിന്നന്ദി.
ആകർഷകമായസറൗണ്ട്-സൗണ്ട്അനുഭവംനൽകുന്നതിന്റിയൽഒറിജിനൽസൗണ്ട്ടെക്‌നോളജിക്കൊപ്പംസ്റ്റീരിയോസ്പീക്കറുകളുംഫോണിലുണ്ട്.
ഓപ്പോ Find N2 Flip-ൽഹാർഡ്‌വെയർഅനുഭവങ്ങളെഒരുമിച്ച് ചേർക്കുന്നത് ColorOS 13ആണ്. ആൻഡ്രോയിഡ്13-ൽപ്രവർത്തിക്കുന്നഓപ്പറേറ്റിംഗ്സിസ്റ്റംഉൽപ്പാദനക്ഷമതവർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്വിവിധഡിസൈനിലൂന്നിയ മാറ്റങ്ങൾവാഗ്ദാനംചെയ്യുന്നു. ColorOS 13-ൽആഴത്തിൽനിർമ്മിച്ച എഐ നവീകരണങ്ങൾഇപ്പോൾനിങ്ങളുടെമീറ്റിംഗുകൾസമർത്ഥമായിനിയന്ത്രിക്കാനുംനെറ്റ്‌വർക്കുകൾഒപ്റ്റിമൈസ്ചെയ്യാനുംശ്രദ്ധയിലുള്ള വ്യതിചലനം സമർത്ഥമായികൈകാര്യംചെയ്യാനുംനിങ്ങളെഅനുവദിക്കുന്നു. ColorOS 13ഉപയോക്താക്കളെഅവരുടെഫോണുകൾവൈവിധ്യമാർന്നവിജറ്റുകളുംആഴത്തിലുള്ളബിറ്റ്‌മോജിസംയോജനവുംഉപയോഗിച്ച്ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാൻഅനുവദിക്കുന്നു - ഷെൽഫിലുംകവർഡിസ്‌പ്ലേയിലും. ഒരുബോണസ്എന്നനിലയിൽ,ഓപ്പോ Find N2 Flip ആൻഡ്രോയിഡിന് നാല്വർഷത്തെയും,സുരക്ഷയ്ക്ക്അഞ്ച്വർഷത്തെയും അപ്‌ഡേറ്റുകളോടെയാണ്വരുന്നത്.
ഓപ്പോ Find N2 Flip-ന്റെആദ്യവിൽപ്പനയിൽഉപഭോക്താക്കൾക്ക്ഇനിപ്പറയുന്നഓഫറുകൾലഭിക്കും
•    എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി, ഐസിഐസിഐബാങ്ക്, എസ്‌ബിഐകാർഡ്സ്, കൊട്ടക്ബാങ്ക്സ്, ഐഡിഎഫ്‌സിഫസ്റ്റ്ബാങ്ക്, എച്ച്‌ഡിബിഫിനാൻഷ്യൽസർവീസസ്, വൺകാർഡ്, അമെക്‌സ്എന്നിവയിൽഉപഭോക്താക്കൾക്ക്5000രൂപവരെക്യാഷ്ബാക്കും9മാസംവരെപലിശരഹിത ഇഎംഐയുംആസ്വദിക്കാം.
•    വിശ്വസ്തരായഓപ്പോഉപഭോക്താക്കൾക്ക്5000രൂപവരെഎക്‌സ്‌ചേഞ്ച് + ലോയൽറ്റിബോണസ്ലഭിക്കും. ഓപ്പോഒഴികെയുള്ളസ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾസ്വന്തമായുള്ളഉപഭോക്താക്കൾക്ക്2000രൂപവരെഎക്‌സ്‌ചേഞ്ച്ഓഫറുംപ്രയോജനപ്പെടുത്താം.
•    8|2, 10|3, 12|4, 15|5, 18|6 എന്നതിന്കീഴിൽമാത്രംലഭ്യമായഅംഗീകൃതഡീലർഷിപ്പുകളിൽനിന്ന്എച്ച്ഡിബിഫിനാൻസ്നൽകുന്നപേപ്പർഇഎംഐസ്കീമുകളിൽഉപഭോക്താക്കൾക്ക്5000 രൂപവരെക്യാഷ്ബാക്ക്ലഭിക്കും. ഇതുകൂടാതെ, ഉപഭോക്താവിന്ഏറ്റവുംസൗകര്യപ്രദമായ ഇഎംഐകളും ലഭിക്കും. 9|1,8|1 അല്ലെങ്കിൽ18|6 സ്കീമുകളുടെഓപ്ഷനുകൾഎല്ലാപ്രമുഖഫിനാൻസിയേഴ്സിൽനിന്നുംലഭ്യമാണ്.


ഓപ്പോ പ്രീമിയം സർവീസ് ഓഫർ
•    Find N2 Flip-ൽഉപഭോക്താക്കൾക്ക്അന്താരാഷ്‌ട്രവാറന്റിഅവകാശങ്ങളോടെആശങ്കകളില്ലാത്തയാത്രആസ്വദിക്കാം
•    സമർപ്പിതരായവിദഗ്ധരുടെഒരുസംഘം (എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ്ഹോട്ട്‌ലൈൻനമ്പർ - 9958808080) എല്ലാപ്രശ്‌നങ്ങളും/ചോദ്യങ്ങളും24പ്രവൃത്തിമണിക്കൂറിനുള്ളിൽപരിഹരിക്കും.
•    13000-ൽഅധികംപിൻകോഡുകളിൽസൗജന്യപിക്ക്അപ്പ്, ഡ്രോപ്പ്സൗകര്യവുംപരാതിയുടെ72മണിക്കൂറിനുള്ളിലുള്ളപ്രശ്‌നങ്ങൾപരിഹാരവുംലഭ്യമാണ്.
•    സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകളുടെസർവീസ്/റിപ്പയറിനായി ഓപ്പോ ഇഎംഐഅവതരിപ്പിച്ചു. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക്അവരുടെസൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച്ഇഎംഐ തവണയും കാലാവധിയുംതീരുമാനിക്കാനുള്ളഓപ്ഷൻഉണ്ടായിരിക്കും.
•    ഉപഭോക്താവിന്മറ്റ്സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾഇല്ലെങ്കിൽ, റിപ്പയർചെയ്യുന്നസമയത്ത്ഒരുസ്റ്റാൻഡ്‌ബൈയൂണിറ്റായിഅത്രത്തോളം മികച്ചതല്ലെങ്കിലും ഒരുറെനോഫോൺനൽകും.

 

Related Topics

Share this story