Times Kerala

 ഇൻഡസ് ആപ്പ്സ്റ്റോർ പവർ അപ്പ്: ഇൻഡസ് ആപ്പ്സ്റ്റോറിലേക്ക് പ്രധാന ഗെയിം ഡെവലപ്പറുകൾ ചേർന്നിരിക്കുന്നു

 
 ഇൻഡസ് ആപ്പ്സ്റ്റോർ പവർ അപ്പ്: ഇൻഡസ് ആപ്പ്സ്റ്റോറിലേക്ക് പ്രധാന ഗെയിം ഡെവലപ്പറുകൾ ചേർന്നിരിക്കുന്നു
 

ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം ആഡ്രോയിഡ് അധിഷ്ഠിത മൊബൈ ആപ്പ് സ്റ്റോറായ ഇഡസ് ആപ്പ്‌സ്റ്റോ, പ്രമുഖ ഗെയിം ഡെവലപ്പമാരെ ഓബോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ഉപയോക്താക്കക്ക് ഗെയിമിംഗ് അനുഭവത്തി വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഈ ആവേശ്വോജ്ജലമായ നീക്കത്തിലൂടെ Dream11, Nazara Technologies, A23, MPL, Junglee Rummy, Taj Rummy, Rummy Passion, RummyCulture, RummyTime, CardBaazi എന്നിവഡസ് ആപ്പ്‌സ്റ്റോറുമായി പങ്കാളികളായിരിക്കുന്നു.

വൈവിധ്യത്തിനും നൂതനത്വത്തിനുമുള്ള ഇഡസ് ആപ്പ്‌സ്റ്റോറി്റെ പ്രതിബദ്ധതയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന വൈവിധ്യമാന്ന ഗുണനിലവാരമുള്ള ഗെയിമുകകിക്കൊണ്ട്, ഈ പങ്കാളിത്തം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപയോക്താക്കക്ക് മികച്ച ഗെയിമിംഗ് അനുഭവം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

_ആപ്പ് പേയ്മെ്റുകക്ക് മറ്റ് ആപ്പ് സ്റ്റോറുക 15-30% വരെ വലിയ ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതി നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി, കമ്മീഷനുക ഈടാക്കാതെ ഡെവലപ്പമാരെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് ഇഡസ് ആപ്പ്‌സ്റ്റോ അതി്റെ പ്രതിബദ്ധതയെ, എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക പരിമിതികളില്ലാതെ ഇമ്മേഴ്‌സീവ് ഗെയിമിംഗ് അനുഭവങ്ങ സൃഷ്ടിക്കുന്നതി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാ ഈ വിപ്ലവകരമായ നീക്കം ഡെവലപ്പമാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. കൂടാതെ, പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്റെ പ്രാദേശികവക്കരണ സവിശേഷതയിലൂടെ, ഈ ഗെയിമുകക്ക് ഇപ്പോ ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ കോണുകളിലും എത്തിച്ചേരാനാകുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു, ഇത് ഉപയോക്താവിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഷയി ഉള്ളടക്കം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ഈ പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച ഇഡസ് ആപ്പ്‌സ്റ്റോറി്റെ സഹസ്ഥാപക ആകാശ് ഡോംഗ്രെ-യുടെ വാക്കുകളിലൂടെ, "ഈ ഗെയിമിംഗ് ഭീമന്മാരെ ഇഡസ് ആപ്പ്‌സ്റ്റോ കുടുംബത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതി ഞങ്ങക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. മികച്ച ഗെയിമിംഗ് അനുഭവങ്ങകുന്നതിനുള്ള അവരുടെ വൈദഗ്ധ്യവും പ്രതിബദ്ധതയും ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുമായി പരിധികളില്ലാതെ യോജിക്കുന്നു. ഇന്ത്യ ഗെയിമിംഗ് വ്യവസായത്തിലെ അടുത്ത വളച്ചയിലേക്കുള്ള പാതക തുറക്കാ ഞങ്ങ ഒരുമയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്."

പങ്കാളികളുടെ വാക്കുകളിലൂടെ:

  • സുനിത് വരായ്‌ച് (CEO), CardBaazi: "ഇഡസ് ആപ്പ്‌സ്റ്റോ ഉപയോഗിച്ച്, ഞങ്ങ കാഡ് ഗെയിമിംഗ് സ്‌ഫിയറിനെ പുനനിവചിക്കാ തയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞു, ഇത് വിനോദം നകുക മാത്രമല്ല, കളിക്കാക്ക് ന്യായവും പ്രതിഫലദായകവുമായ ഇടപെടലുകളോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത നകുന്നു. Cardbaazi-യുടെ ഇമ്മേഴ്‌സീവ് ഗെയിംപ്ലേയും ഇഡസ് ആപ്പ്‌സ്റ്റോറിന്റെ പിന്തുണയും  ഉപയോഗിച്ച്, ആപ്പ് വഴിയുള്ള വാങ്ങലുകളി പൂജ്യം കമ്മീഷനാ സമ്പന്നമായ, ഫെയ പ്ലേയിലും ആസ്വാദനത്തിലും താപ്പര്യമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന, സമാനതകളില്ലാത്ത കാഡ് ഗെയിമിംഗ് എസ്‌കേഡ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതി ഞങ്ങ സന്തുഷ്ടരാണ്."
  • മനീഷ് ശ്രീവാസ്തവ (VP മാക്കറ്റിംഗ്), MPL: "ഗെയിമുകളുടെ അസൂയാവഹമായ ലിസ്റ്റുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ആയതിനാ, ഉപയോക്താക്കക്ക് അവ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നൈപുണ്യമുള്ള ഗെയിമുക കളിക്കാനുള്ള അവസരം നകിക്കൊണ്ട് രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ആളുകക്ക് ഗെയിമിംഗ് ആക്‌സസ് നകുക എന്നതാണ് MPL-ന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇഡസ് ആപ്പ്സ്റ്റോറുമായുള്ള പങ്കാളിത്തം ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമാകുന്ന ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കും."
  • അമാദീപ് സിംഗ് (CMO), Rummy Passion: "ഇഡസ് ആപ്പ്സ്റ്റോറി ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പന്നമായ Rummy Passion സ്കെയി ചെയ്യാ ഞങ്ങ കാത്തിരിക്കുകയാണ്, ഞങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്ന സുപ്രധാന വളച്ചാ അവസരം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാ ഞങ്ങ ഉത്സുകരാണ്. തത്സമയവും സമപ്പിതവുമായ പിന്തുണ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടും - തടസ്സമില്ലാത്ത ഉപയോക്തൃ അനുഭവം ഉറപ്പാക്കുന്ന വിലമതിക്കാനാവാത്ത ഉറവിടം നകിക്കൊണ്ടും ഇഡസ് ആപ്പ്സ്റ്റോറിന്റെ ഇന്ത്യ അധിഷ്ഠിത സപ്പോട്ട് ടീം വേറിട്ടുനിക്കുന്നു. വ്യാപകമായ യൂസ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ഇടപഴകുന്നതിനും ഈ പങ്കാളിത്തം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങ വിശ്വസിക്കുന്നു.”
  • പ്രതീക് സാഹു (AVP മാക്കറ്റിംഗ്), Gameskraft: “ഇഡസ് ആപ്പ്സ്റ്റോറുമായി സഹകരിക്കുന്നതിലൂടെ Gameskraft-ന് പുതിയ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴിക തുറക്കും. അവരുടെ വിദഗ്‌ധമായ വീഡിയോ-നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആപ്പ് ഡിസ്കവറി എക്സ്പീരിയസ്, ഞങ്ങളുടെ ആപ്പുകക്ക് പ്രസക്തമായ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാ സഹായിക്കും. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആപ്പ് സ്റ്റോറിന്റെ ഭാഗമാകാനും കൂടുത പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്താനും ഞങ്ങ കാത്തിരിക്കുകയാണ്."
  • സുധീ കമാത്(COO), Nazara Technologies: “വ്യത്യസ്ത പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലുടനീളമുള്ള പ്ലേയമാക്ക് വൈവിധ്യമാന്ന ഗെയിമിംഗ് അനുഭവങ്ങകാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ ആത്മസമപ്പണം, വൈവിധ്യമാന്ന ഗുണനിലവാരമുള്ള ആപ്പുക ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോക്താക്കളെ ശാക്തീകരിക്കാനുള്ള ഇഡസ് ആപ്പ്സ്റ്റോറി്റെ കാഴ്ചപ്പാടുമായി തികച്ചും യോജിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി കൂടുത വിപുലീകരിക്കുകയും വിപുലമായ പ്രേക്ഷകക്ക് ഞങ്ങളുടെ ആകഷകമായ ഗെയിമുക വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ നൂതന പ്ലാറ്റ്‌ഫോമി ചേരുന്നതി ഞങ്ങ സന്തുഷ്ടരാണ്.”
  • ഭാനുചന്ദ ബി (Head of Marketing), Taj Rummy: “ഇഡസ് ആപ്പ്സ്റ്റോറി്റെ പ്രാദേശികവക്കരിച്ച ആപ്പ് ലിസ്റ്റിംഗിന്റെ പ്രത്യേക  നേട്ടം ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി സംയോജിക്കുന്നു— ഭാരതത്തി്റെ ഭാഷയും സംസ്‌കാരവും ഉക്കൊണ്ട് ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പാലമാണിത്. കൂടുത വ്യക്തിഗതമാക്കിയ ഗെയിമിംഗ് അനുഭവം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഈ അനുയോജ്യമായ സമീപനം ഞങ്ങളുടെ വ്യാപനത്തെ വദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇഡസ് ആപ്പ്സ്റ്റോറുമായി ചേന്ന്, ഞങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം വൈവിധ്യമാന്ന പ്രേക്ഷകരുമായി ആധികാരികമായി യോജിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട്, റമ്മി ഗെയിമിംഗിന്റെ സന്തോഷത്തെ ഉയത്തുന്നതിന് ഞങ്ങ ഒരുങ്ങുകയാണ്.”
  • സുദ (Senior Director, Acquisition), A23: “ഇഡസ് ആപ്‌സ്റ്റോറുമായി കൈകോക്കുന്നതി ഞങ്ങ ആവേശഭരിതരാണ്, കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ ഗെയിമിംഗ് അനുഭവങ്ങ വിപുലമായ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതി ഞങ്ങ ആവേശഭരിതരാണ്. ടാഗെറ്റുചെയ്‌ത പരസ്യ സൊല്യൂഷനുക ഉപയോഗിച്ച്, ശരിയായ ഉപയോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനും ഫലപ്രദമായി ഇടപഴകാനും പരിവത്തനങ്ങ നടത്താനും ഞങ്ങ തയ്യാറാണ്.”

ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള ഡെവലപ്പമാക്ക് ഇഡസ് ആപ്പ്സ്റ്റോറിന്റെ ഭാഗമാകാനും അവരുടെ ആപ്പുക പ്രദശിപ്പിക്കാനും കഴിയും. അവ ചെയ്യേണ്ടത് ഡസ് ആപ്പ്‌സ്റ്റോ സന്ദശിച്ച് ഡിജിറ്റ ലാഡ്‌സ്‌കേപ്പിലെ നവീകരണത്തിന് ഉത്തേജകമാകുക എന്നതാണ്.

Related Topics

Share this story