താത്കാലിക നിയമനം

റിസർച്ച് ഓഫീസർ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ നിയമനം
 കാക്കനാട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സൈനിക റസ്റ്റ് ഹൗസില്‍ പാർട്ട് ടൈം തൂപ്പുകാരിയുടെ തസ്തികയില്‍ മാസം 7000 രൂപ വേതന നിരക്കില്‍ താത്കാലിക നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷകൾ സൈനിക ക്ഷേമ ഓഫീസര്‍, സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, കാക്കനാട്, എറണാകുളം വിലാസത്തിലോ, നേരിട്ടോ മാര്‍ച്ച് 25 ന് മുമ്പ് ലഭിക്കണം. നിശ്ചിത തീയതിക്ക് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ 0484-2422239.

Share this story