'കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനം' പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ പുതിയ പ്രൊപ്പോസലുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

 'കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനം' പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ പുതിയ പ്രൊപ്പോസലുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന പരിസ്ഥിതി കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ 2022-23 വർഷത്തെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ പുതിയ പ്രൊപ്പോസലുകൾക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെയുള്ള ഗവേഷകർ, ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, അംഗീകൃത സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ എന്നിവർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. വിശദാംശങ്ങളും അപേക്ഷയുടെ മാതൃകയും www.envt.kerala.gov.in ൽ ലഭിക്കും. അപേക്ഷകളും അനുബന്ധരേഖകളും  ഏപ്രിൽ 10 നു മുൻപായി ഡയറക്ടർ, പരിസ്ഥിതി കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാന ഡയറക്ടറേറ്റ്, കെഎസ്ആർടിസി ബസ് ടെർമിനൽ (നാലാം നില) തിരുവനന്തപുരം 695 001 എന്ന  വിലാസത്തിൽ ലഭിക്കണം. ഫോൺ: 0471-2326264, ഇ-മെയിൽ: environmentdirectorate@gmail.com.

Share this story