നിയമസഭാ ലൈബ്രറി: അംഗത്വ ഫീസിൽ ഇളവ്

നിയമസഭ ടിവി ഉദ്‌ഘാടനം ചിങ്ങം ഒന്നിന്
 കേരള നിയമസഭാ ലൈബ്രറിയിൽ വിദ്യാർഥികളായ ബിരുദധാരികൾക്ക് നിയമസഭാ അംഗത്വഫീസിൽ ഇളവ് അനുവദിച്ചു. അംഗത്വഫീസ് ആയിരം രൂപ നിശ്ചയിച്ച് സ്പീക്കർ ഉത്തരവായി.

Share this story