കണ്ണൂർ ആലക്കോട് പഞ്ചായത്തിൽ സബ് ട്രഷറിക്കായി ഭൂമി വിട്ടുനൽകും: മന്ത്രി

govindan
 തിരുവനന്തപുരം: ട്രഷറി വകുപ്പിന് സബ് ട്രഷറി കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആലക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പത്ത് സെന്റ് ഭൂമി സൗജന്യമായി വിട്ടുനൽകാൻ തീരുമാനമായെന്ന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ മന്ത്രി എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ അറിയിച്ചു.
ആലക്കോട് സബ്ട്രഷറി നിർമ്മാണത്തിനായി ട്രഷറി ഡയറക്ടർ 2020ൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയെങ്കിലും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. സ്ഥലം സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്നതിന് ആലക്കോട് പഞ്ചായത്തിന് നേരത്തെ കത്തും നൽകിയിരുന്നു. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് വിട്ടുനൽകുന്ന ഭൂമി റവന്യു വകുപ്പിൽ നിലനിർത്തി സേവന വകുപ്പായ ട്രഷറി വകുപ്പിന് കൈവശാവകാശം വിട്ടുനൽകുമെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഏറെ നാളത്തെ ആവശ്യമാണ് ഈ തീരുമാനത്തിലൂടെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.  

Share this story