ഹോർട്ടികോർപ്പ് ഗ്രാമശ്രീ ഹോർട്ടി സ്റ്റോർ ഫ്രാഞ്ചൈസിക്കുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

 ഹോർട്ടികോർപ്പ് ഗ്രാമശ്രീ ഹോർട്ടി സ്റ്റോർ ഫ്രാഞ്ചൈസിക്കുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു
 ഹോർട്ടികോർപ്പ് എറണാകുളം ജില്ലാ സംഭരണ കേന്ദ്രത്തിനു കീഴിൽ ഹോർട്ടികോർപ്പ് ഗ്രാമശ്രീ ഹോർട്ടി സ്റ്റോർ ഫ്രാഞ്ചൈസിക്കുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പഴം - പച്ചക്കറി തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് പുറമേ മറ്റ് ഭക്ഷ്യ ഉത്പന്നങ്ങളും ലഭ്യമായിരിക്കും. താല്പര്യമുള്ള സംരംഭകർ ബന്ധപെടുക ഫോൺ:0484-2427730, 2427770, 9020993282 ഇമെയിൽ: ekmhor...@gmail.com

Share this story