സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില സർവകാല റെക്കോർഡിലെത്തി.

iuikuiu
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില സർവകാല റെക്കോർഡിലെത്തി. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 200 രൂപ വർധിച്ച് 43,040 രൂപയായി. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ വില 5380 രൂപയാണ്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണിത്. ഒരു പവൻ സ്വർണം വാങ്ങാൻ ജിഎസ്ടിയും ലേബർ ചാർജും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 46600 രൂപ വേണം. ലേബർ ചാർജുകളിലെ വ്യത്യാസമനുസരിച്ച് തുക വ്യത്യാസപ്പെടാം.

Share this story