സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഇന്നും കൂടി

gold
 തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഇന്നും കൂടി. പവന് 80 രൂപയാണ് ഇന്ന് വർധിച്ചത്. ഇന്ന് 35,840 രൂപയാണ് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില. ഗ്രാമിന് പത്ത് രൂപ കൂടി 4480 രൂപയായി. 

Share this story