ഡി.എൽ.എഡ് പരീക്ഷാ വിജ്ഞാപനം

exam
 ഏപ്രിലിൽ നടക്കുന്ന ഡി.എൽ.എഡ് (ജനറൽ) കോഴ്‌സിന്റെ ഒന്ന്, മൂന്ന് സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷയുടെയും മറ്റ് സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷകളുടെയും പരീക്ഷാവിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വിശദമായ വിജ്ഞാപനം www.pareekshabhavan.kerala.gov.in ൽ ലഭ്യമാണ്.

Share this story