സെക്യൂരിറ്റി നിയമനം: ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ചു

 സെക്യൂരിറ്റി നിയമനം:  ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ചു
 ആലപ്പുഴ: മത്സ്യഫെഡ്  ജില്ലാ ഓഫീസിനു കീഴിലുള്ള വിവിധ  സ്ഥാപനങ്ങളില്‍  അൻപത്തിയെട്ടോ അതിൽ താഴെയോ പ്രായമുള്ള   സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരുടെ (പുരുഷന്മാർ )  സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ചു.  ജൂലൈ അഞ്ചിന് വൈകുന്നേരം അഞ്ചിനകം  ജില്ലാ മാനേജർ, മത്സ്യഫെഡ്  ജില്ലാ ഓഫീസ്, കല്ലൻ റോഡ്, കോൺവെന്‍റ് ജംഗ്ഷൻ, ആലപ്പുഴ: 688 001. എന്ന വിലാസത്തിൽ നല്‍കണം .ഫോൺ: 0477 2241597. 

Share this story