സി ഡി എസുകൾക്ക് മൈക്രോ കെഡിറ്റ് വായ്പ

 ചെറിയ മുണ്ടം ഐടിഐയിൽ വനിതകളുടെ എബിലിറ്റി സെൻറർ നിർമിക്കുന്നതിന് 40 ലക്ഷം രൂപ നൽകും:മന്ത്രി
 കണ്ണൂർ, തളിപ്പറമ്പ്, പയ്യന്നൂർ താലൂക്കുകളിലെ കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസുകൾക്ക് മൂന്ന് കോടി രൂപ വരെ വായ്പ അയൽക്കൂട്ടം മുഖേനേ അംഗങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾക്ക് സ്വയംതൊഴിൽ പദ്ധതികൾക്ക്  നാല്, അഞ്ച് ശതമാനം നിരക്കിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ മഹിളാ സമൃദ്ധി യോജന, മൈക്രോ ക്രഡിറ്റ് വായ്പ ലഭിക്കും. അപേക്ഷയും വിശദ വിവരങ്ങളും www.ksbcdc.com ൽ ലഭിക്കും.  പ്രാഥമിക അപേക്ഷ കോർപറേഷന്റെ കണ്ണൂർ പാറക്കണ്ടി ഓഫീസിൽ ഫെബ്രുവരി 15നകം സമർപ്പിക്കണം.  അപേക്ഷ പരിശോധിച്ച് അർഹരാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന സി ഡി എസുകൾ വിശദമായ അപേക്ഷ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കണം.  ഫോൺ: 0497 2706197.

Share this story