എന്‍ഡ്യൂറന്‍സ് ടെസ്റ്റ്: ഗതാഗത തടസ്സത്തിന് സാധ്യത

 ഗതാഗതം നിരോധിച്ചു
 കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ എക്സൈസ് വകുപ്പില്‍ സിവില്‍ എക്സൈസ് ഓഫീസര്‍ (ട്രെയിനീ ) (കാറ്റഗറി നമ്പർ/.538/2019) തസ്തികയുടെ എന്‍ഡ്യൂറന്‍സ് ടെസ്റ്റ് (2.5 കി.മീ ഓട്ടം) ജനുവരി 27,28 തിയ്യതികളില്‍ നടത്തുന്നതിനാൽ ഈ ദിവസങ്ങളില്‍ മുണ്ടിക്കല്‍താഴം ജംഗ്ഷന്‍ മുതല്‍ കാളാണ്ടിതാഴം ജംഗ്ഷൻ വരെയുള്ള റോഡിൽ രാവിലെ ആറ് മണി മുതൽ ഗതാഗത തടസ്സം ഉണ്ടാകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേരള പി.എസ്.സി ജില്ലാ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

Share this story