ഇന്ന് ഒക്ടോബർ പതിനാല്, ലോക നിലവാര ദിനം

ലോക നിലവാര ദിനം
 എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബർ പതിനാല് ലോക നിലവാര ദിനം ആയി ആചരിച്ചുവരുന്നു. വ്യാപാരം, സാങ്കേതികമുന്നേറ്റം, വിജ്ഞാനവ്യാപനം എന്നിവ ലക്ഷ്യമാക്കി 1946 ഒക്ടോബർ 14 ന് ലണ്ടനിൽ 25 രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രതിനിധികൾ ചേർന്ന് നിലവാര നിർണ്ണയത്തിനായി പൊതുവായ ഒരു അന്തർദ്ദേശീയ സംവിധാനം ഉണ്ടാവുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച നടത്തി. ഇൻറർനാഷണൽ ഇലൿട്രോകെമിക്കൽ കമ്മീഷൻ , ഇൻറർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ സ്റ്റാൻ‌ഡേർഡൈസേഷൻ, ഇൻറർനാഷണൽ ടെലിക്കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യൂണിയൻ  തുടങ്ങിയ സംഘടനകളിലെ ആയിരക്കണക്കിനു വിദഗ്ദ്ധർ, സ്വയമേവ അന്തർദ്ദേശീയ നിലവാരഗുണമേൻ‌മകൾ ഉറപ്പു വരുത്തുവാൻ ശ്രമം നടത്തുന്നു . ഈ പരിശ്രമങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാനും, അനുസ്മരിക്കാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും ആണ് ഒൿടോബർ 14, അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ലോക നിലവാര ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്.

Share this story