ഏവിയേഷൻ ടർബൈൻ ഇന്ധനത്തിന്റെ വില കുറയുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിമാന യാത്രയ്ക്ക് ചെലവ് കുറയും

40


ഏവിയേഷൻ ടർബൈൻ ഇന്ധനത്തിന്റെ വില കുറയുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിമാന യാത്രയ്ക്ക് ചെലവ് കുറയും.  ഇന്ധനത്തിന്റെ വില 12 ശതമാനം ആണ് കുറയുന്നത്.  വിമാന ഇന്ധന വിലയിൽ കുറവ് വരുത്തുന്നത് എണ്ണവിലയിൽ രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ഉണ്ടായ ഇടിവ് കണക്കിലെടുത്താണ്.

 എല്ലാ മാസവും 1, 16 തീയതികളിൽ രണ്ടാഴ്ചയിലെ അന്താരാഷ്ട്ര എണ്ണവിലയുടെ നിരക്കിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഏവിയേഷൻ ടർബൈൻ ഇന്ധനത്തിന്റെ വില പരിഷ്കരിക്കാറുണ്ട്.  ഒരു കിലോലിറ്റർ ഏവിയേഷൻ ടർബൈൻ ഇന്ധനത്തിന്റെ മുംബൈയിൽ വില 1,20,875.86 ആണ്.

11 തവണ നിരക്ക് ഈ വർഷം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു.  നിരക്ക് ഏകദേശം ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ ഇരട്ടിയായിരുന്നു. ജെറ്റ് ഇന്ധനമാണ്  ഒരു വിമാനക്കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനച്ചെലവിന്റെ ഏകദേശം 40 ശതമാനവും. അതിനാൽ, വിമാനത്തിന്റെ ചെലവ് വിലയിലെ വർദ്ധനവ്  വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമായി. ഇപ്പോൾ നേരിയ ആശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്  ഇതിനാണ്. ഇതോടെ വിമാന ടിക്കറ്റിന്റെ നിരക്കും കുറഞ്ഞേക്കും.

Share this story