തുർക്കി പ്രതിവർഷം 1.1 ദശലക്ഷം ടൺ പ്ലാസ്റ്റിക് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്നു

413
തുർക്കി റീസൈക്ലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ റിപ്പോർട്ട്  പ്രകാരം 1.1 ദശലക്ഷം ടൺ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ പുനരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ തുർക്കി പ്രതിവർഷം 1 ബില്യൺ ഡോളർ ലാഭിക്കുന്നു.തുർക്കിയുടെ സീറോ വേസ്റ്റ് പദ്ധതി 2010ൽ ആരംഭിച്ചതോടെ റീസൈക്ലിംഗ് അനുപാതം 13 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 22.4 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. 2053-ഓടെ സീറോ എമിഷൻ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുകയാണ് തുർക്കി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്, പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് മുന്നോട്ടുള്ള വഴി. 1,300 സ്ഥാപനങ്ങളിലായി ഏകദേശം 350,000 ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നതിലൂടെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ മേഖല പ്രതിവർഷം 1 ബില്യൺ ഡോളർ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. പ്രധാന വീട്ടുപകരണങ്ങൾ, പാക്കേജിംഗ്, കൃഷി, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ടെക്സ്റ്റൈൽ, നിർമ്മാണം തുടങ്ങി നിരവധി മേഖലകളിൽ റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അസോസിയേഷൻ മേധാവി ഫാത്തിഹ് എറൻ പറഞ്ഞു

Share this story