തെലങ്കാനയിൽ ഇന്ന് മുതൽ ഏപ്രിൽ 24 വരെ സ്കൂളുകൾക്ക് ഉച്ചവരെ പ്രവർത്തി ദിനം

തെലങ്കാനയിൽ ഇന്ന് മുതൽ ഏപ്രിൽ 24 വരെ സ്കൂളുകൾക്ക് ഉച്ചവരെ പ്രവർത്തി ദിനം
 സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് മുതൽ ഏപ്രിൽ 24 വരെ അർദ്ധദിന സ്‌കൂളുകൾ നടക്കുമെന്ന് തെലങ്കാന സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. എല്ലാ മാനേജ്‌മെന്റുകളുടെയും കീഴിലുള്ള എല്ലാ സ്‌കൂളുകളും രാവിലെ 8 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30 വരെയും ഉച്ചഭക്ഷണം ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30 നും നൽകുമെന്ന് അറിയിച്ചു.  കൂടാതെ, എസ്എസ്‌സി പരീക്ഷകൾക്ക് പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പ്രത്യേക ക്ലാസുകൾ തുടരും.

Share this story