സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ വില ഇങ്ങനെ...

 സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ വില ഇങ്ങനെ...

 തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു. 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഒരു ഗ്രാമിന് 35 രൂപയും പവന് 280 രൂപയുമാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 4470 രൂപയും പവന് 35, 760 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില. ചൊവ്വാഴ്ച സ്വർണം പവന് 36,040 രൂപയായിരുന്നു. 

Share this story