സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഇന്ന് കുറഞ്ഞു

gold
 തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഇന്ന് കുറഞ്ഞു. ഗ്രാമിന് 20 രൂപയും പവന് 160 രൂപയുമാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ സ്വർണവില ഗ്രാമിന് 4745 രൂപയും പവന് 37,960 രൂപയുമായി. 

Share this story