35 കിലോ കമ്പിളി രോമം ചുമന്ന് നടന്ന ചെമ്മരിയാട്; രക്ഷകരായി സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ.!

35 കിലോ കമ്പിളി രോമം ചുമന്ന് നടന്ന ചെമ്മരിയാട്; രക്ഷകരായി സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ.!

35 കിലോ കമ്പിളി രോമം ചുമന്ന് നടന്ന ചെമ്മരിയാട്; രക്ഷകരായി സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ.!

Share this story