സ്വർ‍ണ വില വർധിച്ചു

സ്വർണ വില പവന് 160 രൂപ കൂടി 20,880 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 2,610 രൂപയാണ് വില. 20,720 രൂപയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പവന്റെ വില. ഏഴ് മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്വ‍‍ർണ വിലയായിരുന്നു അത്.

Share this story